Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Ευχές Περιφερειάρχη Ηπείρου


Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα. Την περίοδο αυτή προέχει η Κοινωνική Αλληλεγγύη και πρέπει να βοηθά ο ένας τον άλλο.
Χαίρομαι που την περίοδο αυτή μας διαβιβάστηκαν 20,5 εκ. ευρώ για τον Αναπτυξιακό Νόμο, άλλα 11 εκ ευρώ από Σ.Α.Ε. για υποχρεώσεις του παρελθόντος, ενώ γίνονται και πληρωμές έργων από το ΕΣΠΑ.
Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι από το Υπουργείο Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπερδέσμευση 50 εκατομμυρίων για τον Αναπτυξιακό Νόμο στο Ε.Π. πρόγραμμα Ηπείρου του ΕΣΠΑ - η μεγαλύτερη για κάθε Περιφέρεια - και αυτό εξαιτίας της πολύ καλής απορρόφησης που έχουμε.

Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Θ. Μωραϊτη και όλους τους Υπηρεσιακούς παράγοντες για τις παραπάνω αποφάσεις τους. Ιδιαίτερα όμως τους υπαλλήλους της Περιφέρειας, οι οποίοι επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης, εργάστηκαν ακόμη και τις αργίες για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Μήνυμα Χριστουγέννων του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ. Τίτου!

Τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τόν φωτισμό τῶν ἀνθρώπων μέ τό φῶς τῆς θείας Γνώσεως ἀναγγέλει μέ χαρά καί εὐφροσύνη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σήμερα, ψάλλοντας :
«Ἡ Γέννησή Σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως».
Καί πράγματι, σήμερα στό τα πεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ γεννᾶται ἀπό τήν Παρθένον Μαρία ὁ Προαιώνιος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, προσλαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τά ἅγια σπλάγχνα της καί ἑνώνοντας σέ μιά ἄρρηκτη ἑνότητα τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον, στήν δική του Θεανδρική προσωπικότητα.
Ἔτσι στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τήν σημερινή ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἐκπληρώθηκε ἡ προαιώνια βουλή τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, καί γι’ αὐτόν τόν λόγο, «ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη».
Ὁ Χριστός ἦλθε στή γῆ, γιά νά ἀνακαλέση τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν πτώση τῆς ἁμαρτίας του στήν ἐπάνοδό του κοντά στόν Θεό καί τήν ἀνάπλασή του στό πρῶτο του οὐράνιο κάλλος, γι’ αὐτό πῆρε τήν μορφή του καί τήν ἔντυσε μέ θεϊκή ὡραιότητα.
Ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο, γιά νά σηκώση τό βάρος τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἐνοχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί νά τόν καταστήση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀθῶον.
Ἡ ἐνοχή τῆς ἁμαρτίας εἶναι αὐτή πού κυρίως βασανίζει πάντοτε τό άνθρώπινο γένος.
Καί κανένα μέσον, κανένας τρόπος, καμία δύναμη δέν μπορεῖ νά τόν ἀπαλλάξη ποτέ, παρά μόνο ὁ Λυτρωτής Χριστός.
Ἔτσι τόσο ἀπό τήν ἐνοχή τῶν προπατόρων μας, ὅσο καί ἀπό τά προσωπικά μας ἀνομήματα μόνο ὁ γεννηθείς Χριστός μᾶς λυτρώνει.
Ὅποιος ζεῖ χωρίς Χριστό, πεθαίνει μέ τό βάρος τῆς ἐνοχῆς του, ὅποιος ὅμως πιστεύει καί ἐλπίζει σ’ αὐτόν ζεῖ πάντοτε στήν χαρά καί τήν ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ.
Ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο, γιά νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τήν τυραννία τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος.
Ἡ αἰτία πού τυραννεῖ περισσότερο τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων καί τήν κάνει δυστυχισμένη, εἶναι τά ἄγρια πάθη πού τήν καταστρέφουν.
Εἶναι τό μῖσος πού γεμίζει τίς καρδιές τους καί τούς κάνει νά σκοτώνονται, ἀκόμη καί ἀδέλφια, μεταξύ τους.
Εἶναι ἡ ἀδικία, πού δημιουργεῖ κοινωνικές πληγές καί ἀναστατώσεις.
Εἶναι τά παράνομα συμφέροντα τῶν λίγων, πού δημιουργοῦν πολέμους καί συμφορές σέ βάρος τῶν πολλῶν, ἀφανίζοντας λαούς ὁλόκληρους ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς.
Εἶναι ἡ ἀχόρταγη δίψα τοῦ χρήματος, πού δη μιουργεῖ κακοποιούς, ληστές, δολοφόνους, ἐμπόρους θανάτου, ἐκμαυλιστές τῆς κοινωνίας καί ἄλλα.
Εἶναι ἀκόμη τά σωματικά πάθη, πού μᾶς καθιστοῦν δούλους πολλῶν ἐπιθυμιῶν, σκοτίζουν τόν νοῦ μας, ἀμβλύνουν τήν συνείδησή μας, διαλύουν οἰκογένειες, γίνονται πρόξενοι πολλῶν καί ποικίλων ἀσθενειῶν φθοροποιῶν, καί πολλά δεινά σωρεύουν στόν κόσμο.
Ἀπό αὐτά τά πάθη ἦλθε νά μᾶς ἐλευθερώση ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριός μας.
Γι’ αὐτό κανείς δέν μπορεῖ νά βγῆ ἀπό τό τέλμα τῶν παθῶν του, παρά μόνον ἐκεῖνος, πού ἀληθινά πιστεύει στόν Χριστό καί ἀκολουθεῖ τίς ἐντολές του καί τό παράδειγμά του.
Ἀλλά εἶναι ἀνάγκη νά προσέξουμε καί τόν τρόπο τῆς γεννήσεώς του.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κατά τήν γέννησή τους ἔχουν μιά στοιχειώδη προστασία μέσα σ’ ἕνα σπίτι μέ κάποια θαλπωρή, μέ κρεββάτι, σκεπάσματα καί ἐνδύματα γιά τό νεογέννητο.
Ὁ Χριστός ὅμως, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ κατά τήν γέννησή του δέν εἶχε τίποτε, οὔτε σπίτι ζεστό νά τόν δεχθῆ, οὔτε ἐνδύματα ἀπαλά νά ντύσουν τό βρεφικό κορμί του, οὔτε τήν ἀναγκαία φροντίδα πού ἔχουν ἀνάγκη ὅλα τά παιδιά, ὅταν γεννῶνται.
Ἀλλά ἀντί γιά σπίτι τόν ὑποδέχεται ἕνα φτωχό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ἀντί γιά κρεββάτι μιά φάτνη ἀλόγων ζώων, ἀντί γιά ἐνδύματα λίγα ἄχυρα καί ἄγρια χόρτα, πού τύλιξαν τό τρυφερό σῶμα του.
Καί γιατί ὅλα αὐτά;
Γιά νά φανῆ στούς ἀνθρώπους τό κρυμμένο μυστήριο τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ, ὅτι δηλαδή, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά κάνη τόν ἄνθρωπο υἱό τοῦ Θεοῦ.
Ἔγινε τελευταῖος, γιά νά μᾶς κάνη πρώτους.
Ἔγινε πτωχός, γιά νά μᾶς ντύση μέ τόν πλοῦτο τῆς θεϊκῆς του δόξας.
Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, βιώνοντας σήμερα τό μεγάλο τοῦτο μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, καλεῖ ὅλον τόν κόσμο νά ἔλθη ταπεινός προσκυνητής τοῦ Χριστοῦ, διότι μόνο κοντά σ’ αὐτόν θά βρῆ θεραπεία στίς πληγές του, παρηγοριά στόν πόνο του, κουράγιο στόν ἀγῶνα του καί ἐλπίδα στήν ζωή του, διότι Αὐτός εἶναι ἡ ἀληθινή καί ἀδιάψευστη χαρά καί εἰρήνη τοῦ κόσμου. 
Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Εύχομαι σε όλους τους Θεσπρωτούς και σε όλους τους Ηπειρώτες καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.
Σε αυτή τη πολύ δύσκολη περίοδο, που έχει δικαιολογημένα γεμίσει με αγανάκτηση και οργή τους χιλιάδες ανέργους, αλλά και με πίκρα και ντροπή όσους ακόμα έχουν δουλειά, η αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους που πλήττονται περισσότερο είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ.
Όσο δεν υπάρχει το δίχτυ προστασίας της Πολιτείας οφείλουμε όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε.
Εμείς οι Ηπειρώτες ξέρουμε από δυσκολίες.
Κανείς δεν πρέπει να μείνει με σταυρωμένα χέρια γιατί όλοι γνωρίζουμε κάποιον που έχει την ανάγκη μας ιδιαίτερα αυτή την εποχή.

Φίλες και φίλοι 
Με αλληλεγγύη, συνεννόηση και πολλή δουλειά μπορούμε να ελπίζουμε. Αρκεί οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα να μην καθυστερήσουν άλλο. Σας εύχομαι και πάλι καλές γιορτές και είθε το νέο χρόνο να μπουν οι βάσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. 

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων, ας ανακαλύ ψουμε όλοι την ανεκτίμητη αξία των παιδικών αναμνήσεων και της παράδοσης.
Ακόμη, ας προσπαθήσουμε, οι Άγιες μέρες που έρχονται, να είναι η αρχή για να κλείσουν οι πόρτες της μοναξιάς και της αρνητικής διάθεσης, που η οικονομική συγκυρία έχει επιβάλλει στη ζωή μας.
Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε αγωνιζόμενοι, για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, που θα φέρουν καλύτερες ημέρες προς τους συμπο λίτες μας και ιδιαίτερα τους νέους, στο πλαίσιο της σκληρής δουλειάς, της εντιμότητας και της διαφάνειας που έχουμε υιοθετήσει ως μοντέλο στη διοίκηση του Δήμου.

Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες, Υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
Καλές γιορτές!!!                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
                                        ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από γκρίζες ειδήσεις, με αυτόν τον τρόπο απομονωνόμαστε ελπίζοντας ότι τα προβλήματα δεν θα μας ακουμπήσουν.
Τα προβλήματα όμως είναι καθημερινά και πολλαπλασιάζονται. 
Ο Δήμος μας οφείλει το νέο έτος να γίνει αρωγός στις προσπάθειες για ανάκαμψη, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων περιορίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες που προκύπτουν καθημερινά ώστε η νέα χρονιά να είναι η λιγότερο ανώδυνη για όλους μας.
Σας καλούμε λοιπόν όλους να συμμετέχετε, ο καθένας με τον τρόπο του σ’ αυτή την προσπάθεια.
Δεν περισσεύει κανένας.
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου αλλά και ο ερχομός του Νέου Έτους, μας δίνουν αισιοδοξία σε μια στιγμή δύσκολη και κρίσιμη για όλη την Ελλάδα.


Εύχομαι ολόψυχα σε όλους Χρόνια Πολλά με υγεία, αγάπη και χαρά.


                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

                                                 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ


Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
Σας εύχομαι ολόψυχα
 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Με υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία.

Με εκτίμηση
Δημήτριος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
Υποστράτηγος

Ευχές της ΝΟ.Δ.Ε Θεσπρωτίας για τις γιορτές!


Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ΝΟ.Δ.Ε Θεσπρωτίας σας εύχονται το Πνεύμα των Χριστουγέννων να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων και το φώς της γέννησης του Χριστού να οδηγεί πάντα τα βήματα μας.
Χρόνια πολλά σε όλους γεμάτα αγάπη, υγεία, ευτυχία και ότι καλύτερο για την καινούρια χρονιά!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟ.Δ.Ε
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ


Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγ. Δονάτος σας εύχονται η λάμψη και η μαγεία των Χριστουγέννων να γεμίσει τις ψυχές σας με χαρά, ευτυχία και γαλήνη.
Ευχόμαστε το νέο έτος να είναι δημιουργικό για εσάς και τις οικογένειες σας.

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                 ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΟΥ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Στον αέρα η μεταφορά μαθητών στην Ηγουμενίτσα! Την πληρωμή γονέων σκέφτεται ο Δήμος Ηγουμενίτσας για να κάνουν τις μεταφορές!

Χωρίς μεταφορικό μέσο κινδυνεύουν να μείνουν από τη νέα χρονιά, οπότε και περνάει στην δικαιοδοσία του Δήμου, από την Περιφέρεια, η μεταφορά τους από και προς τις σχολικές μονάδες, εκατοντάδες μαθητές του Δήμου Ηγουμενίτσας!
Το πρόβλημα προέκυψε με την διεξαγωγή του διαγωνισμού, ο οποίος έγινε ανά δρομολόγιο, σύμφωνα με τον Καλλικράτη.


Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος το ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας και ιδιώτες.
Το ΚΤΕΛ συμμετείχε στον διαγωνισμό καταθέτοντας προσφορά για όλα τα δρομολόγια, προσφέροντας μηδενική έκπτωση επί της αρχικής τιμής.
Ο ιδιώτης πρόσφερε έκπτωση 14%, μόνο όμως για 4 συγκεκριμένα δρομολόγια, τα λεγόμενα και φιλέτα.
Ακολούθως το ΚΤΕΛ, αφού προφανώς είδε πως έχασε τα δρομολόγια που προσφέρουν το μέγιστο κέρδος, απέσυρε την προσφορά του και για τα υπόλοιπα δρομολόγια, μένοντας έτσι χωρίς μεταφορικό μέσο εκατοντάδες μαθητές.

Στην συζήτηση που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, αποφασίστηκε να γίνει μία τελευταία προσπάθεια εξεύρεσης λύσης με τον ιδιώτη και το ΚΤΕΛ, ακόμα και να γίνει, εάν υπάρχει χρόνος, νέος ενιαίος αυτή τη φορά διαγωνισμός για όλα τα δρομολόγια.
Ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Κάτσινος ενημέρωσε πως το θέμα έχει απασχολήσει και την ΚΕΔ και πως στις πρόσφατες συναντήσεις του με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας στην Αθήνα, τους πρότεινε για να γίνει παράταση του ως έχει καθεστώς μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, πρόταση όμως που του την απέκλεισαν κατηγορηματικά.

Τέλος ανέφερε πως θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με το ΚΤΕΛ και τον ιδιώτη δηλώνοντας όμως παράλληλα απαισιόδοξος για την θετική έκβαση της υπόθεσης.
Ως τελευταία λύση και λύση ανάγκης πρότεινε μάλιστα η μεταφορά να γίνετε από γονείς οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και έχουν μεταφορικό μέσο, τους οποίους και θα πληρώνει ο Δήμος, καθώς και με τα λεωφορεία που διαθέτει ο Δήμος Ηγουμενίτσας!

Το μόνο σίγουρο είναι πως την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου που ανοίγουν τα σχολεία από τις διακοπές των Χριστουγέννων, κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν οι μαθητές θα μπορέσουν τελικά να μεταφερθούν στα σχολεία τους και με τι μέσο.Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας!

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας την 4η & 5η Δεκεμβρίου 2011, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 19η Δεκεμβρίου 2011, η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Πάσχος Αλέξανδρος του Χρήστου 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννου Πέτρος του Φωτίου
Β΄ Αντιπρόεδρος: Τσακίρης Ηλίας του Θεόδωρου
Γενικός Γραμματέας: Σταύρου Ανδρέας του Πέτρου
Οικονομικός Επόπτης: Κώστας Ελευθέριος του Νικολάου

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ 3-0 (ΒΙΝΤΕΟ) Δείτε τα γκολ του αγώνα και όλο τον αγώνα!


1-0


                                                               2-0


                                                               3-0


                              ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Η καθαριότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται με την συνεχή συνεργασία τω ν πολιτών, των κατοίκων, των επιχειρηματιών και των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου και διέπονται από διατάξεις,
υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο κανονισμός κα θαριότητας έχει ως αντικείμενο:  • Την τήρηση της Καθαριότητας του Δήμου
  • Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
  • Την ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα.
  • Τη σωστή διαχείριση των στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση.
  • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.


Το πλήρες κείμενο του κανονισμού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr
Μπορεί να δοθεί επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου, σε έντυπη μορφή.
Παρατηρήσεις, προτάσεις, σχόλια στο E-mail: igoumenitsa.diavouleysi@gmail.com 
Ή στο Fax: 2665026067
Ή στη διεύθυνση: Δημαρχείο Ηγουμενίτσας, Σουλίου 3. Ηγουμενίτσα ( Διαβούλευση )

Παρέμβαση Χρ.Κατσούρα στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής μίλησε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Χρήστος Κατσούρας.
Η παρέμβαση του βουλευτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ενημέρωσης του Υπ. Υγείας για την πορεία του ΕΟΠΠΥ.

Αναλυτικά η παρέμβαση του κ. Κατσούρα:

"Κύριε Υφυπουργέ, πράγματι στην Ελλάδα το κόστος είχε ξεφύγει και στο φάρμακο και στο υγειονομικό υλικό και στη διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και αυτό το κόστος δεν σχετιζόταν με την ποιότητα της προσφοράς των υπηρεσιών.
Όμως, υπό το βάρος μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε το μέλλον.
Τι θέλω να πω: Η ασφάλιση υγείας σε όλο το δυτικό κόσμο είναι ένα βασανιστικό πρόβλημα.
Οι δαπάνες συνεχώς αυξάνονται και οικονομετρικές αναλύσεις δείχνουν ότι πολλές φορές ο τρόπος και η σχέση του επιπέδου ασφάλισης δεν σχετίζονται με την ποιότητα προσφοράς των υπηρεσιών.
Έχει διπλασιαστεί η δαπάνη όσον αφορά το ποσοστό του Α.Ε.Π. από το 1980 μέχρι σήμερα και οι προβλέψεις μέχρι το 2050 είναι ότι ενώ η πραγματική οικονομία θα αυξηθεί στην Ε.Ε. κατά 1,8 περίπου, παρά τα όσα μέτρα προληπτικά ή διορθωτικά στον τομέα της ασφάλισης, το κόστος των υπηρεσιών υγείας θα αυξηθεί 3,5 φορές.
Eίναι μια τεράστια δυσαναλογία και το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να παρέμβουμε σε αυτή την καμπύλη, πώς θα μπορέσουμε να την αλλάξουμε.
Υπάρχουν διαφορές οικονομετρικές αναλύσεις.
Εγώ, όμως, θα ήθελα να ξεκινάμε ανάποδα, δηλαδή να ξεκινάμε από το ποιο είναι το ηθικά ορθό ή αλλιώς ποιο είναι, κατά τη γνώμη μας, το πολιτικά ορθό. 
Πρέπει όλος ο κόσμος να δέχεται υπηρεσίες υγείας ικανοποιητικού επιπέδου.
Και το δεύτερο ερώτημα είναι, μπορεί αυτό να είναι και οικονομικά αποδοτικό, με μια κεντρική παρέμβαση;
Εγώ νομίζω ότι μπορεί, αρκεί να πάμε στις αιτίες που αυξάνουν αυτό το κόστος και αρκεί να στραφούμε με διάφορες παρεμβάσεις, όπως του ΕΟΠΥΥ σε διάφορα ζητήματα που δεν πολυακούγονται ή που ακούγονται σαν δεύτερα.
Ας πούμε, πάλι στη Δύση, όλοι κατανοούν την ανάγκη να μεταφερθούν πόροι από την παροχή υπηρεσίας υγείας στην πρόληψη - εδώ δεν το βλέπουμε - είτε στην πρωτογενή πρόληψη, στην αλλαγή του τρόπου ζωής, να στοχεύσουν στη διατροφή, στην άσκηση, στην παχυσαρκία, στο κάπνισμα, είτε στη δευτερογενή πρόληψη, γιατί όλοι αποδέχονται κάτι:
Ότι το κύριο κόστος οφείλεται σε λίγα χρόνια νοσήματα.Στο διαβήτη, στα καρδιαγγειακά, στο εγκεφαλικό, στον καρκίνο, στα οποία πολλά απ' αυτά μπορεί να προληφθούν, αλλά ούτε βλέπουμε να μεταφέρονται πόροι προς αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι για παράδειγμα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα είχε ένα στόχο να οργανώσει τους γιατρούς σε ομάδες με στόχο τα χρόνια αυτά νοσήματα και στόχους ιατρικούς που πάλι δεν τους ακούμε.
Το δεύτερο πρόβλημα παγκόσμια είναι ότι οι γιατροί και οι ασφαλιστικές εταιρείες πληρώνονται με βάση τις πράξεις που κάνουν, άρα, δεν έχουν κανένα εντός εισαγωγικών κίνητρο να μην κάνουν πράξεις.
Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα για τα κλειστά νοσήλια που λέτε.
Καταρχήν, στα κλειστά νοσήλια δεν μπαίνει πολύ συχνά το διοικητικό κόστος.
Λέτε, να είναι πιο πολύ στον ιδιωτικό τομέα κατά 20% και πιο λίγο στον δημόσιο τομέα, επειδή εκεί όπως λέτε, δεν προσμετράται το κόστος για τη μισθοδοσία.
Ναι, αλλά κάποιος πληρώνει αυτό το κόστος.
Δεν το πληρώνει το νοσοκομείο, το πληρώνει όμως το ελληνικό δημόσιο.
Δεύτερο παράδειγμα.
Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα κλειστό νοσηλίων θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή για την πρώτη σκωληκοειδίτιδα και την ίδια τιμή για την εκατοστή ή για τη χιλιοστή σκωληκοειδίτιδα, αφού αν οργανωθεί σωστά ένα τέτοιο κέντρο μπορεί η χιλιοστή σκωληκοειδίτιδα να είναι πάμφθηνη γι' αυτό.
Είχα πει και στην ολομέλεια ότι είναι πολύ βασικό το δημογραφικό πρόβλημα.
Πάλι με προβλέψεις, στην Ευρώπη λέμε ότι μάλλον το 2030 - δεν είναι πολύ μακριά - το 37% του πληθυσμού θα είναι πάνω από 65.
Πώς θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες;
Θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;
Το θεωρώ αδύνατο.
Αυτές οι ανάγκες έπρεπε να πάνε μάλλον στον κρατικό προϋπολογισμό.
Τέλος, για να φανεί πόσο σύνθετο είναι το πρόβλημα, ένα από τα σταθερά αποτελέσματα που βγαίνει από όλες τις μελέτες, είναι ότι όσο καλύτερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ασφαλισμένων, τόσο καλύτερο είναι το προσδόκιμο επιβίωσης.
Άρα, δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο προς τον ένα στόχο.
Για παράδειγμα, καλύτερη εκπαίδευση, περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης, πιο σταθερή ζωή, μεγαλύτερη επιβίωση, η εκπαίδευση επηρεάζει τα οικονομικά της υγείας.
Ελπίζω να ξαναγίνει μια συζήτηση, γιατί πραγματικά νομίζω πρέπει να επανέλθουμε στο ποιος είναι ο ρόλος του κράτους στις παρεμβάσεις της υγείας και νομίζω ότι αυτό θα σηματοδοτούσε την αναγέννηση αυτού που λέμε «κοινωνικό κράτος».
Έχω μια ερώτηση προς τον κ. Μπόλαρη.
Αρκετοί ασφαλισμένοι μου λένε ότι οι Έλληνες ασφαλισμένοι του εξωτερικού έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους Έλληνες ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α..
Γιατί; Θα σταματήσει αυτό από 1/1/2012;".


Μήνυμα του βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Χρήστου Κατσούρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων

Με την ευκαιρία των επερχόμενων εορτών εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες μου Θεσπρωτούς Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά.
Στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, το μήνυμα των Χριστουγέννων, κατεξοχήν μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, μπορεί να μας δώσει τη δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η κοινωνία μας έχει ανάγκη να επαναφέρει και να αναδείξει αξίες όπως της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της συνεργασίας. Αξίες απαραίτητες για την έξοδο από την κρίση και τη δημιουργία μιας νέας πορείας για την Ελλάδα αλλά και για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Οι νέοι της Ηγουμενίτσας μιλούν με την μουσική τους! Κακή Επιρροή - Πόσα θα θελες! (+ΒΙΝΤΕΟ)

Όλο και περισσότεροι νέοι προσπαθούν να εκφραστούν μέσω της μουσικής που οι ίδιοι γράφουνε. Άλλοι επαγγελματικά και άλλοι ερασιτεχνικά

Για την δική τους προσπάθεια μας μίλησαν δύο 17χρονοι από την Ηγουμενίτσα, ο Ηλίας και ο Παναγιώτης:

Είμαστε ένα hip hop συγκρότημα αποτελούμενο από δυο άτομα!
Είμαστε χρόνια ο καθένας στο χώρο αλλά πρώτη φορά δουλεύουμε μαζί!
Δημιουργήσαμε το συγκρότημα πριν από πέντε εβδομάδες, τραγουδιστής είναι ο Ανεπίδεκτος (Ηλίας Κλαδάς 17 χρονών) και στο beatmaking & sample mixing Spike (Παναγιώτης Πάσχος 17 χρονών).
Στόχος μας είναι να θίξουμε το κοινωνικοπολιτικό στοιχείο, μέσω προσωπικών μας εμπειριών και καταστάσεων αλλά και με αφορμή την τωρινή πολιτική και οικονομική κατάσταση που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΥΡΑΝΝΑΕΙ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ!!!
Καταγόμαστε και οι δύο από την Ηγουμενίτσα
Ο Ηλίας και εγώ μένουμε σε διαφορετικές πόλεις (Πάτρα ο Ηλίας και Πτολεμαΐδα εγώ).* Η πρώτη τους συναυλία θα γίνει 23 Δεκεμβρίου στο Ρίο της Πάτρας και εν συνέχεια θα παρουσιάσουν το ντέμο τους!!! 

ΟΙ ΚΟΝΤΡΕΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.
Είναι να μην σε πάρει, που λέει ο λαός.
Ακόμη ανάμεσα και σε …συντρόφια!
Λες και τους …μάτιασαν.

Είχα ακούσει ότι οι σχέσεις Δημοτικών Αρχόντων και η ηγεσίας Επιμελητηρίου περνούν δύσκολη περίοδο.
Όχι απλά ψυχρές, αλλά έως και εχθρικές – πολεμικές.
Αλλά οι προσωπικές αυτές συντροφικές σχέσεις ελάχιστους ίσως να ενδιαφέρουν.
Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με το φαινόμενο των βουβαλιών, που όταν μαλώνουν την πληρώνουν τα μικρά ζωάκια ή έντομα, τότε ενδιαφέρουν ζωηρά.
Γιατί έτσι βάζουν στη θέση των μικρών ζώων και των εντόμων τους ίδιους τους πολίτες, είτε άμεσα, είτε έμμεσα ενδιαφερόμενους.

Ας πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους. 
Το Επιμελητήριο αποφάσισε να ενισχύσει τις ημέρες των εορτών τους εμπόρους του νομού με την έκδοση ενός «ΞΥΣΤΟΥ» για το οποίο έχουν ενημερωθεί όλοι.
Στις 15 Δεκέμβρη (σήμερα) είχε προγραμματιστεί η εφαρμογή του.
Για τον λόγο αυτό, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, έγκαιρα και γραπτά ζήτησε από τις Δημοτικές Αρχές να παραχωρηθεί η σχετική άδεια και ο χώρος γι’ αυτή τη δραστηριότητα. Δυστυχώς, ο Δήμος της Ηγουμενίτσας μέχρι την ημέρα αυτή (Σ.Σ. που γράφεται και τούτο το σχόλιο - μεσημέρι Πέμπτης 15-12-2011) δεν έχει απαντήσει στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. 
Με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόβλημα στους εμπόρους αλλά και το καταναλωτικό κοινό.

Άραγε, ποιος μπορεί και θέλει να ενημερώσει όλους αυτούς τους ενδιαφερόμενους γι’ αυτή την κατάντια;
Μήπως ο Δήμος;
Μήπως το Επιμελητήριο;
Ως τότε, …καλά Χριστούγεννα!
Πιθανότατα κάποιοι να σκέφτηκαν να «δουλέψουν» το ΞΥΣΤΟ, μετά τις γιορτές!
Πιθανότατα.
Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.


ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Ευχαριστήριο του προέδρου του επιμελητηρίου Θεσπρωτίας Αλέξανδρου Πάσχου!

Συνάδελφοι, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη στήριξη σας στο πρόσωπο μου και την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας, επανεκλέγοντας με Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, αλλά και για την στήριξη στα πρόσωπα του συνδυασμού μας που αποτελούν το αύριο της θεσπρωτικής επιχειρηματικότητας. 
Αν και στις εκλογές κατήλθε μόνο ένας συνδυασμός εντούτοις εργαστήκαμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των μελών του φορέα μας στην εκλογική διαδικασία. 
Έτσι σε μια εποχή που η απογοήτευση είναι διάχυτη για τα κοινά, εντούτοις και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα Επιμελητήρια της Βορειοδυτικής Ελλάδας η οποία κυμάνθηκε στο 25%, πετύχαμε μια συμμετοχή της τάξης του 38%. 
Ωστόσο το στοίχημα μας είναι να εργαστούμε με συνέπεια και έχοντας ανοιχτούς ορίζοντες για το σύνολο του Επιχειρηματικού κόσμου κάνοντας ότι είναι δυνατόν πιο ουσιαστικό για να παραμείνει το πνεύμα της επιχειρηματικότητας σε αυτόν τον τόπο ζωντανό. 
Συνάδελφοι θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, να κρατήσουμε τα θετικά μας στοιχεία και να μάθουμε από τα λάθη και της παραλείψεις μας.
Ο επιχειρηματικός κόσμος του νομού είναι ενωμένος και με το ίδιο πνεύμα θα πορευτούμε απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών. Μετά τιμής
Αλέξανδρος Πάσχος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ 0-6 ''Φιλικός Αγώνας'' (ΒΙΝΤΕΟ) Δείτε τα γκολ του αγώνα και όλο τον αγώνα!


                                                                                  0-1


                                                               0-2


                                                               0-3


                                                               0-4


                                                               0-5


                                                               0-6                             ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Θύελλα ξεσήκωσαν οι προτάσεις του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτίας! Στάση εργασίας και κατάληψη του κτηρίου (+ΒΙΝΤΕΟ)Οι καθηγητές της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας αντέδρασαν άμεσα στις προτάσεις του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ευάγγελου Τζάνη, για να πληρώνονται ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας τους, και κατέλαβαν τα γραφεία της.
Η κατάληψη ήταν συμβολική και διήρκησε μία περίπου ώρα.
Ο κ. Τζάνης απουσίαζε, ενώ, όπως κατήγγειλαν οι εκπαιδευτικοί, αρνείται να κάνει διάλογο
 μαζί τους.
Τα παράπονά τους άκουσε ο σύμβουλος εκπαιδευτικών θεμάτων της διεύθυνσης κ. Ανδριώτης. 


Όπως είναι γνωστό ο κ. Τζάνης πρότεινε να πληρώνονται όλοι οι οι καθηγητές ως ωρομίσθιοι, σύμφωνα με τις ώρες, που διδάσκουν, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα, έκανε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας Βαγγέλης Τζάνης.
Σε επίσημο έγγραφό του ο κ. Τζάνης εισηγείται «να συνδεθεί η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών με τις ώρες διδασκαλίας, διότι θα εξοικονομηθούν χρήματα, θα γίνεται άμεση διάθεση των καθηγητών για συμπλήρωση ωραρίου αλλά και οι μαθητικές δραστηριότητες, όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η Π.Δ.Σ, προγράμματα κ.λπ. , θα λειτουργούν νωρίτερα».
Προτείνει ακόμη «για δύο (2) χρόνια να μην πραγματοποιηθούν μόνιμοι διορισμοί, αλλά μόνο προσλήψεις Αναπληρωτών σε ειδικότητες στις οποίες υπάρχει ανάγκη».

Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας Πέτρος Τσάπες κατήγγειλε και τα λεγόμενα και τη στάση του κ. Τζάνη, που αποφεύγει να συναντήσει τους εκπαιδευτικούς. Ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι "προκαλεί, έκπληξη, ανησυχία και αναστάτωση στους εκπ/κούς της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας η προκλητική πρόταση του δ/ντή β/θμιας εκπ/σης προς την περιφερειακή δ/νση Ηπείρου για αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού, διορισμούς, αναθέσεις μαθημάτων και σύνδεση μισθού με τις ώρες διδασκαλίας". 
Και πρόσθεσε: "Ο κος Δ/ντής προτείνει «να συνδεθεί η μισθοδοσία των εκπ/κών με τις ώρες διδασκαλίας, διότι θα εξοικονομηθούν χρήματα…» (με έντονη γραφή στο κείμενο). 
Παραβλέπει ότι τα πλεονάσματα είναι παράγωγα της πολιτικής αυθαίρετων συγχωνεύσεων σχολείων, λειτουργίας τμημάτων με μεγάλο αριθμό μαθητών, κατάργησης μαθημάτων και ειδικοτήτων στο πλαίσιο του «νέου σχολείου».
Δεν είναι άμοιροι ευθυνών όσοι διορίζουν εκπ/κούς ειδικοτήτων στο νομό, όταν δεν χρειάζονται.
Ούτε ασφαλώς είναι υπόλογοι οι συνάδελφοι για την μετάθεση στο νομό, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος δεκαεννιά εκπ/κών (19), όταν ήδη πλεόναζαν δέκα (10), ούτε και για την απόσπαση άλλων εννιά (9) της ίδιας ειδικότητας.
Όταν επίσης, σε συνέχεια ανάλογων πρακτικών, το δικό μας ΠΥΣΔΕ προβαίνει σε τοποθετήσεις δύο και τριών συναδέλφων σε θέσεις και για ωράρια που δύνανται να καλυφθούν από έναν εκπ/κό, δεν είναι φρόνιμο να προτείνεται από τον Πρόεδρο αυτού του οργάνου η χρηματοδότηση ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας.Αναμένουμε προτάσεις κάλυψης λειτουργικών δαπανών των σχολείων, έγκαιρης αποστολής των βιβλίων (έχει φθάσει το 50% των βιβλίων παραμονές Χριστουγέννων) και όχι προκλητικές προτάσεις που συγκαλύπτουν και μετακυλύουν ευθύνες".


ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Ομιλία Χρήστου Κατσούρα στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2012

Στην ολομέλεια της βουλής μίλησε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Χρήστος Κατσούρας. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2012.
Αναλυτικά η ομιλία του κ. Κατσούρα:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε μια στροφή της παγκόσμιας ιστορίας. Σ’ έναν πολυπολικό κόσμο, νέες διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες και αντιπαλότητες βρίσκονται υπό διαμόρφωση και μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία βρίσκεται σε συστημική κρίση. Στο δυτικό κόσμο συνειδητοποιούμε καθυστερημένα, μετά από δεκαετίες, τρομοκρατημένοι σχεδόν, το αυτονόητο, ότι η πρόοδος δεν είναι ούτε μαθηματικό αξίωμα ούτε φυσικός νόμος.
Ότι έχει κερδηθεί σε μια γενιά, μπορεί να χαθεί από την επόμενη και αυτό πλέον δεν μοιάζει με απειλή, αλλά είναι πραγματικότητα. Στον ελλαδικό χώρο, κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί δείκτες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά. Στο κοινωνικό επίπεδο ο φόβος, αυτό το κατεξοχήν πολιτικό συναίσθημα, κυριαρχεί. Φόβος για την απώλεια της εργασίας, φόβος για την μείωση του μισθού, για την αλλαγή στην δουλειά μας, φόβος της επιβίωσης για τον άνεργο, αλλά και συλλογικός φόβος της απώλειας της ελπίδας για το μέλλον. Με πολιτικοψυχολογικούς όρους θα λέγαμε ότι βιώνουμε ένα τραύμα που δημιουργείται από την βίαιη συνειδητοποίηση της απόστασης του κόσμου που ξέραμε και του κόσμου στον οποίο ήδη ζούμε.
Στο οικονομικό επίπεδο η ύφεση, τριπλάσια εκείνης που προβλεπόταν στο Μεσοπρόθεσμο, η μετάθεση της ανάκαμψης, η υποχώρηση της ιδιωτικής και της δημόσιας κατανάλωσης, η μείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, το ύψος του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, νούμερο τραγικό, 10% παρά την ύφεση, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, αλλά κυρίως η αύξηση της ανεργίας παρά τη μείωση του κόστους εργασίας, επιτείνουν την ανασφάλεια.
Παρά τα προηγούμενα, ο Προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση εσόδων για το 2012, μειωμένες δαπάνες, κυρίως λόγω της συμμετοχής ιδιωτών στο PSI, που προεξοφλεί, υποχώρηση του ελλείμματος στο 5.4% και πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 1% του ΑΕΠ. Πρόκειται για εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους που δύσκολα θα επιτευχθούν, αφού το πιθανότερο είναι ότι η επιμένουσα ύφεση θα λειτουργήσει αρνητικά σε όλα τα μεγέθη του, οδηγώντας στη λήψη πρόσθετων μέτρων.
Στο πολιτικό επίπεδο, ο τρόμος ενός τέλους τοποθετείται και δηλητηριάζει τον πυρήνα της δημοκρατίας. Με έναν εσχατολογικό λόγο, ακούμε συνεχώς προφητείες για τον κίνδυνο του τέλους του ευρώ, του τέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τέλους της κυριαρχίας του δυτικού κόσμου, του τέλους της Ιστορίας, και τελικά του τέλους της ίδιας της πολιτικής και των πολιτικών.
Όμως ενώ αυτός ο σχεδόν θεολογικός λόγος, προφητεύει ένα αναπόφευκτο - χωρίς να μπορούμε να το επηρεάσουμε - τέλος, ζητά από μας να αναλάβουμε γήινες ευθύνες. Απαιτεί την ενεργό συμμετοχή μας στον μονόδρομο, όπως λέει, μιας ιστορικής αναγκαιότητας σκληρής οικονομικής προσαρμογής στην κρίση. Προφανώς για να πάμε στον Παράδεισο!
Κάθε προσπάθεια άρθρωσης μιας προοδευτικής κυβερνώσας εναλλακτικής λύσης θεωρείται ανεδαφική, μη ρεαλιστική, αιρετική. Ζούμε τις αλκυονίδες ημέρες ενός περίεργου συνασπισμού που εκφράζει την επικρατούσα πολιτικοοικονομική ορθοδοξία. Βέβαια αν αυτές είναι αλκυονίδες, αυτές οι μέρες που ζήσαμε εδώ, καταλαβαίνουμε τι θα επακολουθήσει αύριο. Όμως το εύρος, η σύνθεση, ο τρόπος που δημιουργήθηκε, το ότι προηγήθηκαν όσα προηγήθηκαν, το ότι μας επιβλήθηκε, το ότι δεν ήταν καρπός ενός σοβαρού διαλόγου και αυτοκριτικής, το ότι δεν υπήρξαν προγραμματικές συμφωνίες, το ότι έγινε για την εφαρμογή μια συμφωνίας που δεν ξέρουμε καν αν θα εφαρμοστεί, προβληματίζει. Τα προηγούμενα αποτελούν και την εγγενή αδυναμία της Κυβέρνησης, όχι μόνο να πείσει, αλλά κυρίως να δράσει, να σχεδιάσει ή τουλάχιστον να προετοιμάσει το έδαφος για ένα αυριανό εθνικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση.
Ακούστηκε ότι ο μόνος έγκυρος πολιτικός λόγος και δρόμος είναι η ψήφιση του παρόντος Προϋπολογισμού και ότι η θετική ψήφος είναι ψήφος υπέρ της Ευρώπης. Όμως ιστορικά, οι συμμαχίες κινδυνεύουν είτε από τις αντιπαραθέσεις τους με άλλες δυνάμεις ή συμμαχίες, είτε από τις συγκρούσεις ή την αλαζονεία των κυριάρχων συνιστωσών τους. Σήμερα η Αθήνα μοιάζει με την Μήλο και το Βερολίνο με την Αθήνα. Ακούμε τα ίδια διαχρονικά, προσβλητικά τελεσίγραφα, πως «ο ισχυρότερος κάνει ότι μπορεί και ο αδύναμος υπομένει όσα πρέπει».
Όμως, κύριοι συνάδελφοι, η προσβολή και η ύβρις δεν έχει νικητή. Ο προσβάλλων είναι ταυτόχρονα και προσβαλλόμενος. Όλη η Ευρώπη σήμερα κινδυνεύει. Η χθεσινή προειδοποίηση από έναν οίκο αξιολόγησης, για υποβάθμιση όλης της Ευρωζώνης είναι τραγική, αλλά μοιάζει να εκφράζει την πραγματικότητα και τους κινδύνους περισσότερο αληθινά απ΄ ότι τα εξωθεσμικά δίδυμα υποκατάστατα των ευρωπαϊκών οργάνων.
Ακούμε επίσης για αυτοματοποιημένα συστήματα πειθαρχίας και τιμωρίας των ελλειμματικών χωρών. Όμως το πρόβλημα της συνολικής ζήτησης και της ανισομέρειας του εμπορικού ισοζυγίου, με τα πλεονάσματα του Βορρά και τα ελλείμματα του Νότου, που ταλαιπωρεί την ευρωζώνη είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι ένα πολιτικό πρόβλημα, που θα πρέπει να απαντηθεί με πολιτικούς όρους, και χρειαζόμαστε σήμερα μια νέα πολιτική διεθνών συμμαχιών. Αν θέλουμε να αναχαιτιστεί μια περίοδος έντονης αστάθειας, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα προοδευτικά και όχι γραφειοκρατικά κεκτημένα που πρόσφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέλη της τα τελευταία εξήντα χρόνια, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ευρύτερη και στενότερη οικονομική και πολιτική ένωση, βασισμένη όχι σε ιδεολογίες - είναι αδύνατον σήμερα- όχι σε ιδεοληπτικές εμμονές αλλά τουλάχιστον σε ιδέες.
Η πρώτη ιδέα είναι αυτή της αλληλεγγύης. Μόνον έτσι θα αναχαιτίσουμε μια περίοδο αναταραχής, που μπορεί να κρατήσει δεκαετίες.
Η δεύτερη ιδέα είναι εκείνη της δημοκρατίας. Μόνον έτσι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα δεχθούν να συμμετάσχουν, σε μια νέα προσπάθεια επηρεασμού της Ιστορίας που θα χτιστεί. Αλλιώς θα αντιπαρατεθούν με μια υπεργραφειοκρατία που κτίζεται, με έναν νέο ολοκληρωτισμό που δημιουργείται και που συνεχώς ελέγχει αν τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που εφαρμόζεται ερήμην των λαών, εφαρμόζονται. Και το πανάρχαιο ερώτημα θα επανέρχεται αμείλικτο και επίμονο: Ποιος ελέγχει τους φύλακες; Ποιος ελέγχει τους ελεγκτές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος. Πράγματι, όχι μόνον οι ηγέτες της Ευρώπης, αλλά όλοι μας οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος της ιστορικής μας ευθύνης.
Για όσα είπα μέχρι τώρα, αλλά κι επειδή στην κοινοβουλευτική πρακτική και παράδοση η υπερψήφιση του Προϋπολογισμού, ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης, η δική μου στάση είναι, νομίζω, προφανής. Σας ευχαριστώ.