Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας, Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και ΤΕΙ Ηπείρου


Υπεγράφη σήμερα στο Δήμο Ηγουμενίτσας, το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και του ΤΕΙ Ηπείρου από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Αλέξανδρο Πάσχο και τον Πρόεδρο του ΤΕΙ κ. Ευριπίδη Γλαβά αντίστοιχα. 

 
Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη της καινοτομίας, η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση της αστικής φτώχειας, η επεξεργασία σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, η προαγωγή της εξωστρέφειας των οικονομικών, τουριστικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων φορέων, η στήριξη του ΤΕΙ Ηπείρου μέσα από τη διασύνδεσή του στην αναπτυξιακή διεργασία, με την αξιοποίηση του έργου του στη βάση της εφαρμογής των ερευνητικών του αποτελεσμάτων, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη τριών ατόμων με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας


Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999
 2. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143Α’)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Την αριθμ. 154/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (03) ατόμων με σύμβαση δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου .
 5. Την υπ’ αριθμ 74179/26-05-2016 έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με επιλογή τριών (03) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας
α/αΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1Εργάτες /εργάτριες Γενικών Καθηκόντων – Συνοδοί Απορριμματοφόρων ΥΕ3Δεν απαιτούνταιΔύο (2) μήνες
 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλόλητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
 3. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου στο Γραφείο Προσωπικού από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για δέκα ημέρες , ήτοι από 01-06-2016 έως και 10-06-2016 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθμ. Μητρώου ΙΚΑ.
 2. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση:
–          ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
–          ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι , σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο φορέα αυτόν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
 1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.
 3. Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης:
  Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κα.)
 4. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:
  Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο έως σήμερα.
  Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004
 5. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στα νοσοκομεία στις 8 Ιουνίου


Στις 8 Ιουνίου οι δημόσιες δομές υγείας θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, αφού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) έχει εξαγγείλει 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας, στις 11:00.

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία διεκδικούν, μεταξύ άλλων, δωρεάν δημόσια υγεία-πρόνοια με καθολική πρόσβαση, επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση, μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων που υπηρετούν στην εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων, ένταξη στα ΒΑΕ, κατάργηση του νόμου για το ασφαλιστικό και ανάκτηση των μνημονιακών απωλειών.

Εξάλλου στάση εργασίας, από τις 7:00 έως τις 11:00 και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας στις 8:00, θα πραγματοποιήσουν αύριο, Τετάρτη 1η Ιουνίου, οι εργαζόμενοι στο ΨΝΑ «Δρομοκαϊτειο», διαμαρτυρόμενοι για την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του ΕΣΥ, που, όπως υποστηρίζουν «οδηγεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην απαξίωση και τους ασθενείς στην αγκαλιά του ιδιωτικού τομέα».

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, το «Δρομοκαϊτειο», ένας από τους βασικούς πυλώνες της ψυχιατρικής φροντίδας στη χώρα, έχει λάβει «ψίχουλα από την κρατική χρηματοδότηση». Συγκεκριμένα, για το πρώτο πεντάμηνο του 2016 χρηματοδοτήθηκε με 300.000 ευρώ, από το σύνολο της χρηματοδότησης, που ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ. Αποτέλεσμα είναι «να αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε προμηθευτές και εργαζόμενους».

Στο «Δρομοκαϊτειο» απασχολούνται 80 εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας-φύλαξης και εστίασης, οι οποίοι, όπως αναφέρει το Σωματείο, «παραμένουν απλήρωτοι για πέντε μήνες, συνεχίζοντας, όμως, να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες».

Κινητοποίηση προγραμματίζουν για την Πέμπτη 2 Ιουνίου και οι εργαζόμενοι στο «Αττικόν», οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην πύλη του νοσοκομείου, από τις 8:00 έως τις 10:00, διεκδικώντας την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων τους.

Μ.Κάτσης: «Αρχή του τέλους του φαύλου κύκλου»-Συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων


Στα θέματα των εξωχώριων εταιρειών και της επόμενης μέρας στην χώρα μας αναφέρθηκε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης, μιλώντας στην εκπομπή  «ό,τι πεις εσύ»  (Γιώργος Γκόντζος ) στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως «γίνεται προσπάθεια να κλείσουν τρύπες και αν σε αυτό υπάρχουν λάθη είναι ένα θέμα που αξίζει να συζητηθεί» τονίζοντας για την σχετική ρύθμιση ότι είναι «προσπάθεια νομοθέτησης και με βάση την οδηγία που υπάρχει στην συμφωνία του καλοκαιριού ,ότι η Ελλάδα έπρεπε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης..» ενώ έκανε λόγο για «όρο που έπρεπε να αλλάξει με βάση την επιστημονική υπηρεσία της βουλής,έπρεπε να αλλάξει αυτό το έωλο πλαίσιο νόμου».

Για την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε:«… Όμως δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να σηκώνεται η αντιπολίτευση και να βγαίνει στα κεραμίδια ,για ένα ζήτημα που κατ΄εξοχήν έχει απασχολήσει στελέχη της παράταξής της… » .

Σχολιάζοντας την επόμενη μέρα στην χώρα μας διατύπωσε την εκτίμηση πως είμαστε «στην αρχή του τέλους του φαύλου κύκλου»,και τόνισε πως «η χώρα μας έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη».

Ακούστε την συνέντευξη:

Β. Γιογιακας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης και των άλλων περιοχών της Θεσπρωτίας στις Ειδικές Περιοχές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Αυξάνεται το ποσοστό δαπανών για επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις


Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ένταξης και των άλλων Δημοτικών Ενοτήτων της Θεσπρωτίας στις Ειδικές Περιοχές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, όπως προέκυψε από τη συνάντηση που είχε ο Βασίλης Γιόγιακας με τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ευχαρίστησε τον κ. Λαμπριανίδη για την ένταξη της Δημοτικής Ενότητας Συβότων και ζήτησε να διερευνηθεί σοβαρά η ένταξη και των υπολοίπων Δ.Ε. της Θεσπρωτίας στις Ειδικές Περιοχές του υπό διαμόρφωση Αναπτυξιακού Νόμου (όπου θα δίνονται περισσότερα επενδυτικά κίνητρα). Επίσης έθεσε στον Γενικό Γραμματέα την ανάγκη να αυξηθεί το μέγιστο ποσοστό που θα αφορά τις κτιριακές δαπάνες των επιχειρήσεων και στο προσχέδιο της διαβούλευσης ορίζεται σε ποσοστό μέχρι 50%.

Ο κ. Λαμπριανίδης δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει τη διεύρυνση των Ειδικών Περιοχών στη Θεσπρωτία, πιθανότατα μέσω αύξησης της μέγιστης απόστασης από τα σύνορα, ενώ ανακοίνωσε ότι το ποσοστό που θα αφορά δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων θα αυξηθεί

ΠΕΔ Ηπείρου: Διοργάνωση ημερίδας για τη λειτουργία των Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020


Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου στο πλαίσιο της ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών των Δήμων και έπειτα από πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διοργανώνει ημερίδα με θέμα την λειτουργία των Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, στο πλαίσιο του ΠΕΠ (Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, ΚΔΗΦ, ΑμεΑ κτλ).

Οι Δήμοι, με δεδομένη την κρίση που βιώνουν έντονα ιδιαίτερα οι αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, πρέπει να βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα ένταξης σχετικών δράσεων σε χρηματοδότηση από τη νέα Προγραμματική περίοδο. Η ημερίδα έχει ακριβώς αυτόν το σκοπό και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, ώρα 9.30 πμ. έως 14:00 μμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Ναπ. Ζέρβα 2, Ιωάννινα.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν στελέχη της Π.Ε.Δ., των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, του Υπουργείου, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ, της Ελληνική Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Συνέντευξη του Αντιδήμαρχου Ηγουμενίτσας Σωτήρη Μήτση στην εκπομπή του ART TV 'Ελεύθερα' (ΒΙΝΤΕΟ)


Δείτε εδώ ολόκληρη την συνέντευξη:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ - ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ


Γεμάτο ήταν το πολιτιστικό κέντρο "ΠΑΝΘΕΟΝ" του Δήμου Ηγουμενίτσας, την Κυριακή το βράδυ (29 Μαϊου) στην πρώτη επίσημη εκδήλωση του υπό ίδρυση Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Θεσπρωτίας. 

Αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκειά της για όσους την παρακολούθησαν, μεταξύ των οποίων οι δύο βουλευτές του νομού μας, ο αντιπεριφερειάρχης για θέματα υγείας κ. Κάτσιος.  
 

"H λειτουργική φυσικοθεραπεία και διατροφή στη διαχείριση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας" ήταν το θέμα της εκδήλωσης που έγινε με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τη σκλήρυνση που γιορτάστηκε πρόσφατα (τελευταία Τετάρτη Μαϊου). 

Μίλησαν η φυσικοθεραπεύτρια Εύα Σεγγούνη και ο διατροφολόγος - διαιτολόγος Γιάννης Σουπιός. 

 

Αναφορά στα θέματα και τα προβλήματα των πασχόντων από σκλήρυνση έκαναν μέλη του συλλόγου που στάθηκαν ιδιαίτερα στο αίτημα να ενταχθεί η ασθένεια στις χρόνιες παθήσεις αφού δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ως τέτοια.  

Την κατανόησή τους στα δίκαια αιτήματά των πασχόντων δήλωσαν σε σύντομο χαιρετισμό που απεύθυναν μετά το τέλος των ομιλιών οι δύο βουλευτές μας, Μάριος Κάτσης και Βασίλης Γιόγιακας. 

Στο βήμα ανέβηκαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης για θέματα Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας, Νικόλαος Κάτσιος και ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης. 

Αίσθηση προκάλεσε η παντελής απουσία τόσο του δημάρχου, όσο και του συνόλου του δημοτικού συμβουλίου.

 

Διαβάστε το κείμενο που υπογράφουν το σύνολο των μελών του Συλλόγου και το οποίοαναγνώστηκε στην εκδήλωση:

Φίλες και φίλοι 

Η τελευταία Τετάρτη του Μαϊου θεσπίστηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία Πολλαπλής Σκλήρυνσης ως παγκόσμια ημέρα και γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο από το 2009. 

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και της πολιτείας, η επίτευξη της μεγαλύτερης κατανόησης μέσω της σωστής ενημέρωσης για αυτή τη χρόνια πάθηση, καθώς και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πασχόντων αλλά και των οικογενειών τους. 

Υπολογίζεται ότι πάνω από 2.000.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας. 

Στην Ελλάδα πάσχουν περίπου 12.000 και ο Νομός Θεσπρωτίας έχει την πρωτιά με τον Νομό Χανίων και Θεσσαλονίκης. 

 

Η ΣκΠ δεν είναι μεταδοτική ασθένεια, δεν είναι κληρονομική πάθηση, δεν είναι ψυχική διαταραχή και δεν είναι θανατηφόρος. 
 • Επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. 
 • Είναι αγνώστου αιτιολογίας πολυπαραγοντική αυτοάνοση νόσος. 
 • Παρουσιάζεται με ποσοστά υψηλότερα όσο απομακρυνόμαστε από τον Ισημερινό. 
 • Εμφανίζεται στην ηλικία μεταξύ 20 και 40 ενώ η μέση ηλικία έναρξης είναι στα 30. 
 • Προσβάλλει περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες σε ποσοστό 3 προς 1. 
 • Η διάγνωσή της δεν είναι απλή. 
Θα πρέπει κάποιος να επισκεφτεί νευρολόγο για να γίνει αξιολόγηση των συμπτωμάτων και των απεικονιστικών δεδομένων ( μαγνητική τομογραφία και άλλες ειδικές εξετάσεις) καθώς πολλές παθήσεις μοιάζουν με την ΣκΠ. 

Τα συμπτώματα είναι απρόβλεπτα, ποικίλλουν από άτομο σε άτομο, όπως το δαχτυλικό μας αποτύπωμα και μπορεί να διαφέρουν σε ένταση, από πολύ ελαφριά έως και πολύ βαριά, ενδέχεται να είναι προσωρινά ενώ άλλα να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και μπορεί να εξαλειφθούν είτε με τη βοήθεια φαρμάκων είτε άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων. 
Νέες επιστημονικές έρευνες, σε παγκόσμιο επίπεδο, ανανεώνουν συνεχώς τις θεραπευτικές προσεγγίσεις της νόσου. 
Στην σημερινή μας πρώτη ενημερωτική εκδήλωση με θέμα η « λειτουργική φυσιοθεραπεία και διατροφή στη διαχείριση της ΣκΠ » θα μας μιλήσουν η φυσιοθεραπεύτρια Εύα Σεγγούνη και ο Διαιτολόγος Διατροφολόγος Γιάννης Σουπιός. 
Πριν ξεκινήσουν οι ομιλητές μας θα καλέσω την Λίτσα Παπαζώη να μας πει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΣκΠ και τι διεκδικούν.

Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Η Θεσπρωτία στο φεστιβάλ τουρισμού Θεσσαλονίκης (BINTEO)


Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Θεσπρωτίας, από το φεστιβάλ τουρισμού της Θεσσαλονίκης που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται την Κυριακή με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Η δράση του Επιμελητηρίου υποστηρίζεται από τους τοπικούς συλλόγους όσον αφορά την λειτουργία του εκθεσιακού χώρου και την διανομή του τουριστικού υλικού, ενώ στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τι δήλωσαν εκπρόσωποι συλλογών και δημοτικών αρχών:

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

9 & 10 Ιουνίου το Πανηγύρι της “Αναλήψεως του Κυρίου” στα Σύβοτα


Με την αφορμή του εορτασμού της Εκκλησίας των Συβότων “Αναλήψεως του Κυρίου” ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολειού Συβότων διοργανώνει δυο υπέροχες παραδοσιακές βραδιές στην πλατεία του χωριού! 

Στις 9 και 10 Ιουνίου ελάτε να διασκεδάσουμε με την Διαλεχτή, τον Κώστα Μπανιώτη και την Ρένα Ράπτη. Ο Αποστόλης Μετσοβίτης στον κλαρίνο!

Είσοδος Ελεύθερη. 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ


Τους λόγους για τους οποίους για πρώτη φορά εξαιρέθηκαν τα παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ζητεί να πληροφορηθεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:


Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

(Κοιν.: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης) 

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση τέκνων πολυμελών οικογενειών από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας» 

Με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμ. 44 (ΦΕΚ 68/Α/19-4-2016) σχετικά με τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω πανελληνίων εξετάσεων, εξαιρούνται τα τέκνα πολυμελών (τρίτεκνων και πολύτεκνων) οικογενειών από τις Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων του άρθρου 3 για τις οποίες προβλέπεται ποσόστωση επί του συνολικού αριθμού εισακτέων. 

Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ), είναι η πρώτη φορά που παιδιά τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών εξαιρούνται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ενός Σώματος Ασφαλείας. Επίσης η απόφαση αυτή δε συνάδει με το πλαίσιο αυξημένης κοινωνικής προστασίας που η ελληνική Πολιτεία παρέχει στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, κυρίως μέσω του ν. 3454/2006 και του ν. 2643/1998, ούτε ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των πρόσφατων ασφαλιστικών και φορολογικών ρυθμίσεων δια των οποίων οι οικογένειες αυτές αναγνωρίζονται ως ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες . 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

- Για ποιο(ους) λόγο(ους) εξαιρέθηκαν τα τέκνα πολυμελών οικογενειών από τις Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων προς εισαγωγή στις Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 

- Εάν και πότε προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την αναίρεση της εν λόγω απόφασης.

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Ανοικτό πλειοδοτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και εταιρίας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων-επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 09 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ έως 12:00 μμ, θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ηγουμενίτσα, οδός Σουλίου 3, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε Ο.Τ.Κ.Ζ. ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) ανά όχημα και αφορά οχήματα τύπου Μ1,Ν1 βάση του Π.Δ 116/2004. 

Για όλα τα υπόλοιπα οχήματα που δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ 116/2004, δηλαδή τα μηχανάκια και τα οχήματα πάνω από 3,5 τόνους , η συλλογή θα γίνεται με εφαρμογή της υπ’ αρ. Κ.Υ.Α 1002901/67/Τ. & Ε.Φ. 
Σε αυτή την περίπτωση η τιμή είναι καθορισμένη στα εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε τόνο βάρους που θα έχουν συλλέξει. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο εγκαταλελειμμένων 0χημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας , οδός Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 2665361255. 
Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. 
Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης (άρθρο 26, Ν.28/80). 

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Ηγουμενίτσα: Τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων


Τη Δευτέρα 30/05/2016 και ώρα 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων, που αποτελεί την ολοκλήρωση του προγράμματος Μαθητής- Ενεργός Πολίτης για τη φετινή χρονιά.

Το Πρόγραμμα που διενεργήθηκε παράλληλα σε 10 διαφορετικά Τμήματα, από 5 διαφορετικά Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας, αφορούσε τα παιδιά της Πέμπτης και Έκτης Τάξης Δημοτικού. 

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μικροί μαθητές με τη βοήθεια των δασκάλων τους προχώρησαν σε δράσεις, μάθανε για την έννοια της αντιπροσώπευσης, της συνεργασίας, την αξία της συμμετοχικότητας και τον εθελοντισμό με τρόπο βιωματικό.

Το Πρόγραμμα διενεργήθηκε για δεύτερη χρονιά υπό την Εποπτεία του ΚΠ «ΑΡΙΑΔΝΗ» με τη Συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων οι μικροί μαθητές - εκπρόσωποι, με παρούσα τη Δημοτική Αρχή, σε μια προσομοίωση κανονικού Δημοτικού Συμβουλίου, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά ολόκληρης της χρονιάς, το πώς ονειρεύονται την Πόλη και το Σχολείο τους αλλά και τα αιτήματά τους.

Αρχίζουν αύριο Παρασκευή οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ σε Ηγουμενίτσα, Άρτα και Γιάννενα


Από τις 27 Μαΐου έως και τις 10 Ιουνίου θα γίνει η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών–νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για τη σχολική χρονιά 2016-2017. 

Στους σταθμούς του ΟΑΕΔ γίνονται δεκτά βρέφη και νήπια από 8 μηνών έως και 4,5 ετών (προνήπια). 

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας των Σταθμών ξεκινά στις 06:45 και τελειώνει στις 16:00. 

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους, για τις θερινές διακοπές τον μήνα Αύγουστο και α) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, β) από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές. 

Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν. 

Οι γονείς–κηδεμόνες των βρεφών-νηπίων για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 14.00. 

Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Ηπείρου:
Β. Ν. Σ. Ηγουμενίτσας Π. Αθηναγόρα 33, Ηγουμενίτσα, Τηλ. 2665028549
Β. Ν. Σ. Άρτας, Εργατικές Κατοικίες, Γέφυρα Άρτας, Τηλ.2681074345
Β. Ν. Σ. Ιωαννίνων Τσακάλωφ 10, Ιωάννινα, Τηλ.2651074776

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 8 μηνών έως και 17 μηνών, από 18 μηνών έως και 30 μηνών και από 31 μηνών έως την προσχολική ηλικία (προνήπια). 

Μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς. 

Οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. 

Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. 1338/24/17.05.2016 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Δύο Γαλάζιες σημαίες για Δρέπανο και Μέγα Άμμο


Για δεύτερη συνεχή χρονιά οι παραλίες του Δήμου μας, Δρέπανο και Μέγα Άμμος βραβεύθηκαν με γαλάζιες σημαίες χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος με αφορμή τη βράβευση, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:
Με χαρά πληροφορήθηκα ότι οι παραλίες του Δρεπάνου και της Μέγα Άμμου βραβεύθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά, με γαλάζιες σημαίες.
Ο Δήμος διαθέτει μερικές από τις καλύτερες παραλίες της χώρας μας τόσο από άποψη ομορφιάς τοπίου όσο και ποιότητας υδάτων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να τονίσω ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε σε κάθε παραλία του Δήμου μας να κυματίζει Γαλάζια σημαία.

Ευχαριστήριο Μάριου Κάτση προς την Π.Ε.Θεσπρωτίας για την έναρξη τοποθέτησης ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ και σε παραλίες της Θεσπρωτίας


Θα ήθελα να εκφράσω ικανοποίηση για την έμπρακτη απάντηση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στην επιστολή μου από 19/4 (http://tinyurl.com/hbndjwa) που αφορά την έναρξη τοποθέτησης ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ και σε παραλίες της Θεσπρωτίας.
Πρόθεση μας είναι να επεκταθεί η δράση και στις 13 Περιφέρειες της χώρας σε όσο δυνατόν περισσότερες παραλίες αξιοποιώντας εθνικούς και κοινοτικούς πόρους με την συνδρομή του Υπουργείου Τουρισμού ,όπως έχουμε αναφέρει σε σχετική ερώτηση.
http://tinyurl.com/huj9h9u

18.070 ευρώ για τη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Θεσπρωτία


Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ανέδειξε ανάδοχο έργου ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 18.070,67 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε η Μαρία Πατσιούρα.