Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Oι Sivotistas σήμερα είπαν Let's Do It Greece,Let's Do It Sivota καθαρίζοντας τα νησιά των Συβότων! (ΒΙΝΤΕΟ)


Στα πλαίσια της διεθνής εθελοντικής καμπάνιας  "Let's Do It Greece'' που έχει σαν στόχο να καθαρίσει με εθελοντές σε μια μόνο ημέρα μια ολόκληρη χώρα από κάθε λογής σκουπίδια. Έτσι λοιπόν οι Sivotistas σε συνεργασία με το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος & Αρχαιολογικών χώρων Ν. Θεσπρωτίας, το πρωί της Κυριακής 29 Απριλίου καθάρισαν τα νησάκια των Συβότων.Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Αιτήσεις για προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ


Μέχρι και τις 25 Μαΐου έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό με τον ΟΓΑ.
Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης), τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά), χήρες και ορφανά που λαμβάνουν σύνταξη, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΟΓΑ.


Μεταξύ άλλων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα και σε ισχύ για το 2012, ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή απόκομμα καταβολής εισφορών ασφαλισμένου κ.α.

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ''SIVOTANEWS''


ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ,


ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ BLOG ''Sivota Inn'', ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ''SivotaNews'' ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ!

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας είναι ο καθαρισμός όλων των οδών και κοινοχρήστων χώρων, στα τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως αυτή περιγράφεται στη με αριθμό 20/2012 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Τα τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας στις οποίες και θα συντελούνται οι ανωτέρω εργασίες είναι τα ακόλουθα:
1. Η Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας
2. Η Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς
3. Η Τοπική Κοινότητα Συβότων
4. Η Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου
5. Η Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας και
6. Η Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας.

Προϋπολογισμός: 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 13.800,00 €, ήτοι συνολικά 73.800,00 €.

Διαδικασία Διεξαγωγής: Ανοιχτός Διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980

Κριτήριο κατακύρωσης : τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης) για το σύνολο της εργασίας.

Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 15 Μαΐου 2012από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας στην οδό Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, αυτός θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου 2012.

Παραλαβή Διακήρυξης και Παροχή Διευκρινίσεων επί αυτής :
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη αυτού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας ( Κώτσια Ιφιγένεια , 2665 361 212).

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της Εργασίας (χωρίς το Φ.Π.Α), ήτοι ύψους 3.000,00 ευρώ.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δαπάνες Δημοσίευσης: Οι δαπάνες δημοσίευσης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2012Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας, προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 15η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ. ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 11:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο υπόγειο, Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2.845,52 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Ηγουμενίτσας.
Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν. 3548/2007).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνα:2265361213,212,211).

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε Ανοικτό Διαγωνισμό η «Ασφάλιση των μοτοποδηλάτων, οχημάτων και μηχανημάτων»,του Δήμου Ηγουμενίτσας για διάστημα από 17/05/2012 έως 18/05/2013 και με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α».
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των Σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) , και θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. 10.6253,20.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Η ασφάλιση αφορά όλα τα οχήματα του Δήμου που στο σύνολό τους είναι 74 και αφορά τις υποχρεωτικές καλύψεις. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 11η Μαΐου 2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Υπόγειο. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες από το κράτος Ασφαλιστικές Εταιρείες ή εξουσιοδοτημένα ασφαλιστικά πρακτορεία και πράκτορες αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 5% ήτοι 2.250,00€. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2665361213 & 212 & 211).

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Το "Let's Do It Greece" και στα Σύβοτα!

Το "Let's Do It" είναι μια διεθνής εθελοντική καμπάνια που ξεκίνησε για 1η φορά το 2008 στην Εσθονία και είχε σαν στόχο να καθαριστεί από εθελοντές μέσα σε μία μόνο ημέρα ολόκληρη η χώρα από κάθε λογής σκουπίδια. Τελικά στις 3 Μαΐου του 2008, 50.000 εθελοντές καθάρισαν 10.000 τόνους σκουπιδιών από δασικές εκτάσεις. Από τότε το "Let's Do It" έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως και πλέον μία φορά κάθε χρόνο πολίτες από όλο τον κόσμο καθαρίζουν τις πόλεις τους περνώντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αλτρουισμού για το περιβάλλον αλλά και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.Φέτος για πρώτη φορά θα φιλοξενήσουμε το ''Let's Do It'' στην Ελλάδα με την πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής ''Ώρα για Δράση''. Η ΕΕΔΣΑ και ο «Ώρα για Δράση», ως μη κερδοσκοπικές, εθελοντικές οργανώσεις ήρθαν σε επαφή με τους διοργανωτές της καμπάνιας από την Εσθονία και φέρνουν τη συγκεκριμένη καμπάνια στη χώρα μας.
Θέλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας με όλους τους εθελοντικούς φορείς της Ελλάδας, αλλά και όλους όσους θέλουν να συμβάλλουν, και μαζί να καθαρίσουμε μέσα σε μία μόνο ημέρα από απλές περιοχές έως και σημαντικά οικοσυστήματα της χώρας μας. Είναι ένας στόχος δύσκολος ο οποίος όμως με τη συμμετοχή όλων μας μπορεί να επιτευχθεί.

Ημερομηνία της κοινής μας δράσης είναι η Κυριακή 29η Απριλίου 2012.

Βασικός σκοπός της καμπάνιας είναι να ενεργοποιήσουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα εθελοντικές οργανώσεις, συλλόγους, δήμους, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, σχολεία και άλλους φορείς και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να καταφέρουμε να πετύχουμε το μεγαλό στόχο!!!

Μερικές φορές φαίνεται δύσκολο, μερικές φορές χρειάζεται να αντιμετωπιστούν πολλές προκλήσεις, αλλά είναι διασκεδαστικό και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί! 

Όσο για τους Sivotistas δηλώστε κι εσείς συμμετοχή στο ''Let's Do It Greece''.


Το πανηγύρι του Άι Γιώργη στα Σύβοτα (ΒΙΝΤΕΟ)


Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

36 τα κόμματα που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 6ης Μαΐου - Δείτε ποια!!!


Συνολικά 36 κόμματα, συνδυασμοί κομμάτων και μεμονωμένοι υποψήφιοι υπέβαλαν δηλώσεις στον Άρειο Πάγο για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων έληξε και αναμένεται το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου να ελέγξει τη νομιμότητα τους και να προβεί στην ανακήρυξη των κομμάτων και των συνδυασμών που θα συμμετέχουν στις εκλογές.

Δηλώσεις συμμετοχής υπέβαλαν οι:
1) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) (Ε. Βενιζέλος),

2) Νέα Δημοκρατία (Αντ. Σαμαράς),
3) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α. Παπαρήγα),
4) ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο (Α. Τσίπρας),
5) Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) (Γ. Καρατζαφέρης),
6) Δημοκρατική Συμμαχία (Ντόρα Μπακογιάννη),
7) Κοινωνική Συμφωνία (Λουκά Κατσέλη),
8) Ανεξάρτητοι Έλληνες (Πάνος Καμμένος),
9) Δημοκρατική Αριστερά ( Φωτ. Κουβέλης),
10)Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία (συνασπισμός συνεργαζομένων κομμάτων) – (Σ. Μάνος και Γ. Βαλλιανάτος),
11) Οικολόγοι Πράσινοι (6μελής εκτελεστική επιτροπή),
12) Ένωση Κεντρώων (Β. Λεβέντης),
13) Κόμμα Φιλελευθέρων ( Κ. Καλλιγιάννης),
14) Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος),
15) Δημοσθένης Βεργής – Έλληνες Οικολόγοι (Δ. Βεργής),
16) ΟΧΙ (συνασπισμός των συνεργαζόμενων κομμάτων Δημοκρατική Αναγέννηση και Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Σ. Παπαθεμελής – 3μελής διοικούσα επιτροπή),
17) Κίνημα Δεν Πληρώνω (Βασ. Παπαδόπουλος),
18) Κ.Ε.Α.Ν.- Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (Ιπποκράτης Σαββούρας),
19) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό) – Μ.Λ. ΚΚΕ- Εκλογική Συνεργασία (συνετισμός συνεργαζόμενων κομμάτων) – (4μελής διευθύνουσα επιτροπή),
20) Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) – Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής Επαναστατικής Κουμμουνιστικής Αριστερός και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας 21μελής κεντρική συντονιστική επιτροπή),
21) Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος- Ο.Κ.Δ.Ε. (3μελής διοικούσα επιτροπή),
22) Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές) (Σαμπετάι Μάτσας),
23) ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (3μελής διοικούσα επιτροπή),
24) Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας (Ν. Αλικάκος),
25) Εθνική Ελπίδα (Γεώργ. Παπαδόπουλος – Γιαννιτσά),
26) Π.Α.Μ.Ε. στο Γ.Ε.Σ.Ε.ΕΠ. (Θεόδ. Κυρωγιάννης),
27) Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών Καποδίστρια (Μιχ. Ηλιάδης),
28) Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Ι. Παναγόπουλος),
29) Φίλοι του Ανθρώπου (Κ. Σταμούλης),
30) Δημιουργία Ξανά ( Γλαύκος Τζήμερος),
31) Παναθηναϊκό Κίνημα - ΠΑΝ.ΚΙ.- ( Γεώργ. Μπέτσικας),
32) Αξιοπρέπεια (συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων) – (Παν. Θεοδωρόπουλος),
33) Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ.Ε.Κ.Ε.) (Μ. Τζαλαζίδης).
34) Δημοβούλιο Πολιτών - (Άμεση) Δημοκρατία στην Πράξη (συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων) – ( Γ. Κόκκας),
35) Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) – (Νικ. Κολίτσης, μεμονωμένος υποψήφιος) και
36) Τυραννοκτόνοι – Αθαν. Δασκαλόπουλος (μεμονωμένος υποψήφιος).

Οι υποψήφιοι όλων των κομμάτων στο Νομό Θεσπρωτίας!!!ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ!


 1. ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 2. ΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 3. ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ στην Θεσπρωτία!

 1. Γόγολος Ιωάννης
 2. Κατσούρας Χρήστος
 3. Κολιογιάννη Δήμητρα

Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ στην Θεσπρωτία!


 1. Γκικας Σωτηριος
 2. Δημας Θεοδωρος
 3. Χρηστου Δημητριος

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ


 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
 3. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσπρωτία!

 1. Κάτσης Μάριος
 2. Τσακίρη Αστυρόπη
 3. Τσότσης Δημήτρης

Οι υποψήφιοι των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην Θεσπρωτία!

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Οι υποψήφιοι του ΛΑΟΣ στην Θεσπρωτία!

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 2. ΚΟΣΙΩΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
 3. ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Οι υποψήφιοι Βουλευτές με τους Οικολόγους - Πράσινους στην Θεσπρωτία και την υπόλοιπη Ήπειρο!


 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 2. ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οι υποψήφιοι με την Χρυσή Αυγή στη Θεσπρωτία!

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συμμαχίας στην Θεσπρωτία!

 1. ΑΝΤΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 2. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
 3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ

Το ψηφοδέλτιο του Καζάκη στην Θεσπρωτία!


 1. Βεζδρεβάνης Κων/νος
 2. Βέρμπης Κων/νος
 3. Γκυπάλης Επαμεινώνδας

Η υποψήφια με την Κοινωνική Συμφωνία στην Θεσπρωτία!

 1. Αρσένη Αγγελική

Το κοινο ψηφοδέλτιο των ΜΛ ΚΚΕ και ΚΚΕ ΜΛ στην Θεσπρωτία! 

 1. ΧΟΒΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 2. ΝΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το ψηφοδέλτιο του ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Θεσπρωτία!

 1. Κυρίτσης Φίλιππος
 2. Λιαμπότης Σωτήρης
 3. Χεκίμογλου Γιάννης

Οι υποψήφιοι με την Χρυσή Αυγή στη Θεσπρωτία και την Ήπειρο!


Θεσπρωτία 
 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γιάννενα
 1. ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,
 2. ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
 3. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
 4. ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Άρτα
 1. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΝΙΚΑΟΣ,
 2. ΓΚΙΡΕΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
 3. ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρέβεζα
 1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
 2. ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

3η δράση των Sivotistas 2012 - Καθαρισμός και περιποίηση Αγίου Γεωργίου (ΒΙΝΤΕΟ)


Σήμερα Σάββατο 21 Απριλίου και ώρα 9,30 π.μ. συγκεντρωθήκαμε στο τρίγωνο του χωριού έχοντας μαζί μας τα εργαλεία μας (τσουγκράνες,σκούπες,καθαριστικά .......φυσικά τα γαντάκια μας) και πήγαμε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου με σκοπό να το προετοιμάσουμε για τον εορτασμό του Αγίου την Δευτέρα 23 Απριλίου.

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συμμαχίας στην Θεσπρωτία! 1. ΑΝΤΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΙΑ
 2. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Τα όρια στις εκλογικές δαπάνες των υποψήφιων βουλευτών! Το χαμηλότερο όριο στην Θεσπρωτία στις 18.000 ευρώ!!!


Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Τάσου Γιαννίτση, διατηρείται και στις εκλογές της 6ης Μαΐου το όριο δαπανών που είχε οριστεί στις βουλευτικές εκλογές του 2009.

Το μεγαλύτερο όριο καθορίζεται στη Β' Περιφέρεια Αθηνών με 135.000 ευρώ και το κατώτερο στις Περιφέρειες Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Λευκάδος, Σάμου και Φωκίδος με 18.000 ευρώ.

Τα ανώτατα όρια ανά εκλογική περιφέρεια ορίζονται ως εξής:

Εκλογική Περιφέρεια / Ανώτατο όριο

Α' ΑΘΗΝΩΝ / 90.000
Β΄ ΑΘΗΝΩΝ / 135.000
Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ / 63.000
Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ / 73.800
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 88.200
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 72.000
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ / 81.000
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / 73.800
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ / 36.000
ΑΡΚΑΔΙΑΣ / 36.000
ΑΡΤΗΣ / 36.000
ΑΧΑΪΑΣ / 75.600
ΒΟΙΩΤΙΑΣ / 45.000
ΓΡΕΒΕΝΩΝ / 18.000
ΔΡΑΜΑΣ / 36.000
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / 63.000
ΕΒΡΟΥ / 45.000
ΕΥΒΟΙΑΣ / 63.000
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / 18.000
ΖΑΚΥΝΘΟΥ / 18.000
ΗΛΕΙΑΣ / 63.000
ΗΜΑΘΙΑΣ / 45.000
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 73.800
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / 18.000
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / 54.000
ΚΑΒΑΛΑΣ / 45.000
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ / 54.000
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / 27.000
ΚΕΡΚΥΡΑΣ / 36.000
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ / 18.000
ΚΙΛΚΙΣ / 36.000
ΚΟΖΑΝΗΣ / 54.000
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / 45.000
ΚΥΚΛΑΔΩΝ / 45.000
ΛΑΚΩΝΙΑΣ / 36.000
ΛΑΡΙΣΗΣ / 73.800
ΛΑΣΙΘΙΟΥ / 27.000
ΛΕΣΒΟΥ / 36.000
ΛΕΥΚΑΔΟΣ / 18.000
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / 54.000
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / 54.000
ΞΑΝΘΗΣ / 36.000
ΠΕΛΛΗΣ / 45.000
ΠΙΕΡΙΑΣ / 45.000
ΠΡΕΒΕΖΗΣ / 27.000
ΡΕΘΥΜΝΗΣ / 27.000
ΡΟΔΟΠΗΣ / 36.000
ΣΑΜΟΥ / 18.000
ΣΕΡΡΩΝ / 72.000
ΤΡΙΚΑΛΩΝ / 54.000
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ / 54.000
ΦΛΩΡΙΝΗΣ / 27.000
ΦΩΚΙΔΟΣ / 18.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / 36.000
ΧΑΝΙΩΝ / 45.000
ΧΙΟΥ / 27.000

Ειδική έκπτωση για τη διακίνηση του εκλογικού υλικού κάνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, προκειμένου να διευκολύνουν τους υποψήφιους, που θα πάρουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές, για να εξυπηρετήσουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.

Όπως ανακοινώθηκε, τα ΕΛΤΑ χορηγούν έκπτωση 25% για τις υπηρεσίες Α' και Β' προτεραιότητας Εσωτερικού, Ομαδικής Επιστολής με Διεύθυνση Παραλήπτη (ΟΕΜΔΠ- Τυποποιημένα) και Ομαδικής Επιστολής Χωρίς Διεύθυνση Παραλήπτη (ΟΕΧΔΠ- Επίδοση από Διανομή), για όλες τις καταθέσεις εκλογικού υλικού.

Τα ΕΛΤΑ, που βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για τη διακίνηση, κατά προτεραιότητα, του υλικού, με ασφάλεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, συνιστούν στους υποψήφιους να καταθέσουν έγκαιρα την εκλογική τους αλληλογραφία.

Οι υποψήφιοι του ΛΑΟΣ στην Θεσπρωτία! 1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
 2. ΚΟΣΙΩΡΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ


1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
3 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Οι υποψήφιοι Βουλευτές με τους Οικολόγους Πράσινους στην Θεσπρωτία!


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 2. ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Σ. ΤΣΩΝΗ

Μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει σε πολιτικούς που αναθρέφονταν μια ζωή, με αποκλειστικό τους στόχο την προσωπική τους ανάδειξη και επιτυχία.
Οι περισσότεροι παρακολουθούσαμε την κατάσταση μη έχοντας την διάθεση να μπούμε σε αυτό τον φαύλο κύκλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχαμε άποψη για τα τεκταινόμενα ή αντίληψη του τι συμβαίνει στη χώρα μας.
Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα δεν μας επιτρέπει πλέον τον εφησυχασμό και την ψευδαίσθηση ότι κάποιοι άλλοι θα μας λύσουνε τα προβλήματα, αρκεί να τους δώσουμε την ψήφο μας.
Θέτω τον εαυτό μου στην εκλογική μάχη με τους “Ανεξάρτητους Έλληνες”, ως αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας ώστε να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή των ολοένα και περισσότερων ανεξάρτητων και αφυπνισμένων Ελλήνων.
Η ενασχόλησή μου με την πολιτική δεν ήταν όνειρο ζωής. Θεώρησα χρέος προς την πατρίδα μου και ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε ο πρόεδρος του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, να κατέβω στον πολιτικό στίβο και να δώσω την προσωπική μάχη από την ακριτική Θεσπρωτία, ενάντια στο πολιτικό κατεστημένο που εδώ και τρεις δεκαετίες, σταθερά και μεθοδικά, οδήγησε τη χώρα με τις αδιέξοδες πολιτικές του στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα.
Μία κατάσταση θλιβερή με τους άνεργους να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια, μία κατάσταση που έχει οδηγήσει δύο χιλιάδες συνανθρώπους μας στην αυτοχειρία.
Με βάση τα παραπάνω, κατέρχομαι στην πολιτική ως ανεξάρτητος Έλλην, ζητώντας την ψήφο του Θεσπρωτικού λαού για μια ελεύθερη Ελλάδα, για μια ανεξάρτητη Ελλάδα.
Για μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τη διαπλοκή και τη διαφθορά.
Γι΄ αυτό λοιπόν ζητώ από τους συμπολίτες μου να πράξουν το πατριωτικό τους καθήκον και να στηρίξουν στον δύσκολο αυτό εκλογικό αγώνα τους Ανεξάρτητους Έλληνες, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα της νίκης, το μήνυμα της ελευθερίας και της αισιοδοξίας σ’ όλη την Ελλάδα.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ

Το ψηφοδέλτιο του ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Θεσπρωτία!


Κυρίτσης Φίλιππος, φιλόλογος, άνεργος
Λιαμπότης Σωτήρης, οικοδόμος
Χεκίμογλου Γιάννης, εργαζόμενος στις ιχθυοκαλλιέργειες

Το ψηφοδέλτιο του Καζάκη στην Θεσπρωτία!


Το ψηφοδέλτιο του ΟΧΙ (ΕΠΑΜ-ΔΑ-Κινήματα) στη Θεσπρωτία διαμορφώθηκε μετά από καθολική ψηφοφορία των Μελών μας ως εξής:
- Βεζδρεβάνης Κων/νος (Κωστής) (γιατρός-ουρολόγος)
- Βέρμπης Κων/νος (συνταξιούχος, πρ. Πρόεδρος Πέρδικας)
- Γκυπάλης Επαμεινώνδας (ελευθερος επαγγελματίας)

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Αιτήσεις για 1.634 θέσεις σε δήμους και 69 θέσεις για ανασκαφές!!!

Ομαλά θα συνεχιστεί η διεξαγωγή διαγωνισμών που χρηματοδοτούνται μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρά το γενικότερο «πάγωμα» των προσλήψεων που σηματοδοτεί η προκήρυξη των εθνικών εκλογών της 6ης Μαΐου.

Ομαλά θα συνεχιστεί η διεξαγωγή διαγωνισμών που χρηματοδοτούνται μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρά το γενικότερο «πάγωμα» των προσλήψεων που σηματοδοτεί η προκήρυξη των εθνικών εκλογών της 6ης Μαΐου.
Η έκδοση των συγκεκριμένων προκηρύξεων δεν υπάγεται στην ευρύτερη απαγόρευση περί μεταβολών στον δημόσιο τομέα και θα συνεχιστεί κανονικά για τις επόμενες τρεις εβδομάδες και έως την ορκωμοσία της κυβέρνησης που θα προκύψει από την εκλογική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, αιτήσεις συνεχίζουν να υποβάλλονται σε 13 διαγωνισμούς κοινωφελούς εργασίας για την κάλυψη 1.634 θέσεων για ανέργους με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας.
Οι θέσεις θα καλυφθούν μέσω εννέα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και αφορούν την Αττική, την Ηλεία, την Αχαΐα, το Ρέθυμνο, την Κορινθία, την Αρτα, τη Θεσπρωτία, την Πρέβεζα και την Καστοριά.
Επίσης, με το ίδιο καθεστώς συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του υπουργείου Πολιτισμού για 69 θέσεις Εργατών, Αρχαιολόγων και Συντηρητών σε αρχαιολογικά έργα και ανασκαφές.

Οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσπρωτία!


Οι υποψήφιοι είναι:
• Κάτσης Μάριος, ηλεκτρονικός μηχανικός Η/Υ, ελεύθερος επαγγελματίας
• Τσακίρη Αστυρόπη, αγρότισσα
• Τσότσης Δημήτρης , υπάλληλος ΕΛΤΑ, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Φιλιατών.

Τα ονόματα των υποψηφίων των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Πάνου Καμένου στη Θεσπρωτία!


Τα ονόματα των υποψηφίων των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Πάνου Καμένου δόθηκαν στην δημοσιότητα πριν από λίγο. Το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Θεσπρωτία αποτελείτε από τους: 
 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
 2. ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
 3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ