Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 1 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2016 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2016. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, εργαζομένους και προς τρίτους του πρώην ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗ» που τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Μίσθωση μετά από διαγωνισμό ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία Νέας Σελεύκειας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας μίσθωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις εργατικές κατοικίες Νέας Σελεύκειας, εξ αιτίας του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας μίσθωση λειτουργίας τροχήλατης καντίνας στο Δρέπανο (πόστο 1) εξ αιτίας του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Διάθεση πίστωσης για υλοποίηση της εκδήλωσης “Γιορτή λαδιού” στην T.K. Πέρδικας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Έκφραση γνώμης για ένταξη περιοχών στο δίκτυο «NATURA 2000». -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διαδημοτικού Καταφυγίου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Δήμων Ηγουμενίτσας – Σουλίου – Φιλιατών. -Εισηγητής: Σωτήριος Μήτσης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 8.179,10τμ, που αποτελεί μέρος του με αριθμό 1575 τεμαχίου στη θέση «Λούτσα» Αγροκτήματος Πέρδικας Διανομής έτους 1956 Αναμόρφωσης έτους 1972 στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις. -Εισηγητής: Σωτήριος Μήτσης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 6.991,03τμ, που αποτελεί μέρος του με αριθμό 1257 τεμαχίου Αγροκτήματος Συβότων Διανομής έτους 1958 στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Σωτήριος Μήτσης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, για την μη εκμίσθωση έκτασης εμβαδού Ε= 5.951,91τμ που αποτελεί μέρος του με αριθμό 395 τεμαχίου Αγροκτήματος Συκοχώρι – Καρτέρι Διανομής έτους 1957 της Τ.Κ. Καρτερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για σταβλικές εγκαταστάσεις. -Εισηγητής: Σωτήριος Μήτσης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έκφραση γνώμης για την ανανέωση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στην εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών στη θέση «Καμίνια» της Τ.Κ. Γεροπλατάνου ΔΕ Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας, με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου την εταιρεία «Ε. & Τ. ΔΗΜΟΣ Ε.Ε.» -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηγουμενίτσας” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ηγουμενίτσας” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Δημιουργία αυτοτελούς γραφείου εφαρμογής των Κανονιστικών Αποφάσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με πέντε (5) ημερομίσθια για τον μήνα Αύγουστο 2016, για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Υποβολή πρότασης, ως εταίρος, στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II, “Greece –Albania 2014-2020”», -Άξονας Προτεραιότητας: 1.Προστασία του Περιβάλλοντος, Βιώσιμες Μεταφορές και Δημόσιες Υποδομές. -Ειδικός Στόχος: 1.1. Ενίσχυση των Διασυνοριακών Υποδομών στις Μεταφορές, τα Ύδατα και τη Διαχείριση Αποβλήτων. Τίτλος πρότασης: «SmArt Fleet managEment Telematics – SAFETy». -Εισηγητής: Δήμαρχος.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου