Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας αναζητάει νέα στέγη


Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Ηγουμενίτσα με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών και λοιπών δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 όπως αυτό ισχύει, για χρονικό διάστημα 10 ετών. 

 Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει : 
• Να είναι έχει συνολική έκταση τουλάχιστον 500τ.μ. εντός του οποίου θα στεγασθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες του φορέα, όπως γραφεία υπηρεσίας και Διοίκησης, χώροι αρχείου – αναλώσιμου υλικού και κεντρικών υπολογιστικών μηχανημάτων, χώρος μικρού συνεδριακού, γραφεία Συλλόγων, τουαλέτες και κουζίνα-αποθήκευση υλικών καθαριότητας κλπ, αποθήκη επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και χώρος για μελλοντική χρήση μεγάλου συνεδριακού. 
• Να βρίσκεται στην πόλη της Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα εντός των ακόλουθων περιοχών: Βόρεια, από το τέρμα της οδού Κύπρου, Νότια, έως ξενοδοχείο ANGELIKA και Ανατολικά, έως πρώην ξενοδοχείο ΗΠΕΙΡΟΣ (διασταύρωση οδών Τσαλδάρη-Πάργας-49 Μαρτύρων). 

 Απαιτείται γραμμάτιο παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας για ποσό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι 12/4/2016 και ώρα 10:00π.μ.. Η ημερομηνία & ώρα έναρξης διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 12η/4/2016 στις 10:15π.μ.. 

Η περίληψη της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας www.e-thesprotias.gr. 

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και πληροφορίες παρέχονται από την Επιτροπή Μίσθωσης Ακινήτου, τηλ.: 2665029482, e-mail: cci@e-thesprotias.gr 

 Ο Πρόεδρος 
Αλέξανδρος Πάσχος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου