Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

571 μόνιμες θέσεις σε έξι υπουργεία - 28 θέσεις στην Ήπειρο


Τις αιτήσεις τους εως τις 25 Οκτωβρίου μπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης, ως κατωτέρω: Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πεντακόσιες εβδομήντα μίας (571) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: 

Για τους τέσσερις Νομούς της Ηπείρου οι θέσεις είναι 28.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλουν για την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής δεν : α) έχουν ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, β) διορίστηκαν ως τακτικό προσωπικό με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εν συνεχεία παραιτήθηκαν, γ) κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα (Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8/1997(ΦΕΚ 124/30.6.2005/Τ.Π.ΑΣΕΠ) σε σειρά διοριστέου σε 5 εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους. 

Επίσης, όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων της 1ΕΓ/2016 Προκήρυξης (Φ.Ε.Κ. 3/10.5.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π, όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ 4/19.5.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) λαμβανομένης υπόψη και τυχόν ανασύνταξης αυτού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν δύνανται να υποβάλουν Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρούσα προκήρυξη. 

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά 

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1 
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1 
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ) 1 
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) 1 
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1 
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 1 

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ («ΖΩΣΙΜΑΙΑ»ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 2 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 6 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) 1 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 2 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 1 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ) 8 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου