Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

110.260,03€ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας


O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ, των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 110.260,03€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της κάθε ομάδας ειδών του κάθε φορέα. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες «ΟΜΑΔΕΣ» και για ένα ή περισσότερους φορείς, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ΟΜΑΔΑΣ» όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του κάθε φορέα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 και συγκεκριμένα για τον Δήμο Ηγουμενίτσας τον ΚΑ 10.6634, 20.6634, 20.6662.01 με το ποσό των 16.992,76 ευρώ και για το Νομικό Πρόσωπο Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. τους Κ.Α 10.6634.00 και 10.6162.00 για τους Παιδικούς- ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ” με το ποσό των 16.572,28 ευρώ , με το ποσό των 63.007,62 ευρώ για την Α/θμια Σχολική Επιροπή και με το ποσό των 13.687,38 ευρώ για την Β/θμια Σχολική Επιτροπή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 25-04-2016. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18-05-2016 και ώρα 15:00. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο δραστηριότητας την προμήθεια σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας. 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 157 ν. 4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της κάθε ομάδας του Φορέα ειδών στην οποία θα συμμετάσχει ο διαγωνιζόμενος, και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 150 ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα, τηλ.:2665361213, fax: 2665029119, e-mail:igoumen2@otenet.gr

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η προμήθεια (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009). 

Αρχεία: 
Διακήρυξη
Έντυπα Οικονομικών Προσφορών
Τεχνική Έκθεση 
Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου