Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΒΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΑΣ


O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου των εργασιών με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων στις ΔΕ Συβότων και Πέρδικας». Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 219.924,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 22/04/2016. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/05/2016 και ώρα 15:00.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες αναδόχων, των οποίων το αντικείμενο των εργασιών είναι συναφές με τις ζητούμενες εργασίες στην παρούσα διακήρυξη. 

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνισμένων).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στις προβλεπόμενες εφημερίδες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 28/80 και τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 8 παρ. 6βΝ.2741/99), στη Διαύγεια, και θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Επίσης, θα σταλεί στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του Δήμου (παρ. 5, άρθρο 15, του ΠΔ 28/80, άρθρο 284 παρ.2 Ν.3463/06) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (άρθρο157 ν.4281/2014) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 3.576,00€ και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 150 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014).

Η διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας αφορά σε ένα έτος από την έναρξη των εργασιών και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑ: 20.6162.28, 20.6162.29, 20.73333.114 και 20.7333.116 των προϋπολογισμών ετών 2016 και 2017 με το ποσό των 128.289,00€ και 91.635,00 αντίστοιχα.

Η υπηρεσία εμπίπτει στην κατηγορία 16 του παραρτήματος ΙΙΑ του 60/2007 με κωδικό CPV: 90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου