Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Δήμος Ηγουμενίτσας: Επιχορήγηση 4,5 εκ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους


Ο Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23-06-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/75279/22.09.2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016 του υπό φορέα 07-581 ΚΑΕ 9221, για την επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

5. Την υπ΄αριθμ. 36166/14.10.2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα

6. Την υπ’ αριθμ. 15/22880/12-07-2016 εγκύκλιό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

7. Τα επιμέρους Αιτήματα επιχορήγησης των δικαιούχων φορέων για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων τους.

8. Τα Φύλλα αξιολόγησης των αιτημάτων επιχορήγησης της Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε, την επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 5.538.128,21€ στους Δήμους της Χώρας που αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
λογαριασμός για κάθε Δήμο με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου…», προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, οι επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλλουν κάθε φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Εντολή Εξόφλησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της αριθμ. 15/2016 εγκυκλίου του Υπουργείου μας. Οι εν λόγω Εντολές κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο φορέα για την άμεση απόδοσή τους.

Τυχόν υπόλοιπα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν έγκαιρα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα επιστραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό κατόπιν σχετικών ενεργειών του Υπουργείου μας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου