Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

245.520€ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου των εργασιών με τίτλο: "Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Ηγουμενίτσας» για τα έτη 2016-2018 και με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2019. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 198.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 245.520,00€. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 10/06/2016. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27-06-2016 και ώρα 15:00. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη. Στον υπόψη διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνισμένων). 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% ( άρθρο 157 ν. 4281/2014) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 3.960,00€ και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας αφορά την περίοδο 2016-2018 και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009). 

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.:2665361212, fax: 2665029119, e-mail: igoumen2@otenet.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου